RELATIE BRENGT BEWEGING

Wij geloven dat alles wat we doen ten dienste moet staan van het opbouwen van relatie. Verticaal met God en horizontaal met elkaar. Boven alles is de verticale relatie met God bepalend. Dit is de enige relatie die nooit teleurstelt en die jouw in beweging kan houden. Deze relatie is ook de enige gezonde basis voor het ontwikkelen van een gezonde horizontale relatie met elkaar. Waarvan wij op grond van Gods Woord geloven dat deze relaties ontzettend belangrijk zijn. Want alleen samen, met elkaar, groeien we in de kennis en volheid van God. (Efeze 3:18,19)

Wij geloven ook dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. Ontwaak, sta op en kom in beweging!

Het is onze missie om mede die beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving.

We willen beweging brengen door het organiseren van events, cursussen, outreaches en workshops en het planten van gemeenten. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God.

Wij geloven ook dat onze missie zo groot is als Gods droom, namelijk de redding van alle mensen. (1 Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9). Wij geloven dat God de gemeente als het Lichaam van Christus in beweging wil zetten om Zijn droom te bereiken. Omdat Hij van mensen houdt. Wij geloven van daaruit ook dat onze missie zo groot is als jouw dromen en de bestemming die God voor jou heeft voorbereid. (Efeze 2:10) Daarom zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om jou te ondersteunen en je te helpen je bediening te ontwikkelen.

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten en events een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen. Wij werken samen met alle soorten denominaties, kerken, gemeenten en interkerkelijke stichtingen.

Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:18,19

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.”

Hosea 10:12

Voorbeelden van “ik ben teksten”

  • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12).

  • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

  • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

  • Ik ben uit God geboren (1 Joh 5:18)

Over de naam I AM

Het I AM logo symboliseert het verlangen van deze bediening. We hebben geprobeerd om beelden die God ons heeft laten zien voor deze bediening in één symbool te vangen; Beweging, Golf, Water, Vuur, Wind, Veelkleurigheid, Liefde, Hart, Vermenigvuldiging, Veiligheid en Geborgenheid.

De naam I AM staat voor IK BEN, dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt in Exodus 3:14. Hiermee openbaart God zich als de allerhoogste identiteit en laat geen enkele ruimte voor twijfel. IK BEN DIE IK BEN. Wij zijn echter naar het beeld van God geschapen en God wil Zijn beeld in ons herstellen, zodat Hij zichtbaar wordt in de wereld. We mogen op Hem lijken. Je vindt daarom ook vele ‘ik ben’ teksten in de bijbel die iets zeggen over wie wij zijn in Christus. Teksten die iets zeggen over onze roeping en bestemming als gelovigen. Teksten waarmee God zichtbaar maakt wat onze werkelijke identiteit is.

Wij geloven en kiezen ervoor dat wij als zonen en dochters van die Vader, met zo’n identiteit, ook op eenzelfde manier in het leven moeten leren staan. Weten wie je ben in Hem. Zonder ruimte voor twijfel, zonder ruimte voor schaamte, angst of schuld. Ik ben geliefd, ik ben krachtig, ik ben mooi, ik ben gewild, ik ben creatief, ik ben een heilige, ik ben … Als we op die manier in het leven staan, zal er een cultuur uit ons vloeien die als vanzelf de wereld om ons heen verandert.

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

Stel uw vragen.

Rekeningnummer
Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12

Locatie sozo’s, outreaches en kantoor:
Maasplein 66
3331LC Zwijndrecht
info@iamloved.nl
Tel. 06-42050073
KvK. 69736863

Locatie samenkomsten zondag H-I-Ambacht
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Locatie cursusavonden H-I-Ambacht:
Vijverhof 10
3341 TS Hendrik-Ido-Ambacht

NB: Check altijd even onze agenda voor de juiste locatie.

“I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.”

ORGANISATIE

De naam van de instelling
Stichting I AM
Stichting I AM heeft een de ANBI status sinds 02 oktober 2017.
Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting.

Is de instelling publiekelijk bekend onder een andere naam dan in de statuten?
I AM en I AM Loved

RSIN/fiscaal (identificatie) nummer: 8579 90 494

Adres: Polre 3, 3332 RM, Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling
L.F. (Albert) van der Heide (voorzitter)
B.I.J. (Barbara) Kasius (secretaris)
E.H. (Lenneke) van der Jagt (penningmeester)

Doelstelling
I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.

Beleidsplan
Het voor de ANBI aanvraag ingediende beleidsplan vindt u door hier te klikken.

Beloningsbeleid
Hiervoor verwijzen wij u naar dit onderdeel in het beleidsplan.

Jaarcijfers
Conform ANBI eisen treft u hier de jaarcijfers aan van de afgelopen jaren:
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2019

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk het beleidsplan.

Beleidsplan downloaden

ONZE KERNWAARDEN

Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze cultuur.

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

Johannes 14:12