Hemelvaart, geboortedag van de gemeente.

Jezus gaat er alweer vandoor. En zijn volgelingen blijven achter. Wat een test voor zijn volgelingen. Alhoewel de manier waarop Jezus nu van ze wegging een stuk glorieuzer was dan de vorige keer, was het resultaat hetzelfde. Ze blijven zonder Hem achter.

Dus zitten ze weer opnieuw in een zaaltje. Weer opnieuw. Want iets meer dan 40 dagen geleden, op Goede Vrijdag, leek hun Koning dood en begraven. Ze snapten er niks van. Ze kropen bij elkaar. De deuren gingen op slot. Angst, twijfel, teleurstelling en ongeloof beheersten hun denken.

Nu 40 dagen later, gaat hun Koning weer weg. Ze snappen er nog steeds eigenlijk helemaal niets van. Maar er is wel iets veranderd. Geen paniek, geen verdriet, maar intense verwachting. Het wonder van Pasen was het fundament van hun identiteit. De kracht van Pasen was het fundament van hun verwachting. De trouw van Pasen maakte hun geloof onwankelbaar.

Geen zaaltje vol weeskinderen deze keer. Maar een zaal vol zonen en dochters, mannen en vrouwen die niet helemaal begrepen hoe… maar wel wisten wat… de missie en de visie van het Koninkrijk was. Zonen en dochters die vol blijdschap en met grote verwachting uitkijken naar wat gaat komen. Want de woorden van de Koning echoën door het zaaltje. Ik ga de Heilige Geest sturen die jullie gaat leiden, troosten en alles aan jullie zal verklaren. Het gaat niet lang duren. Heb geduld, wacht op kracht.

Hemelvaart, het is de geboortedag van de gemeente. Want zo zou je kunnen zeggen, terwijl het hoofd van de gemeente, Jezus zegenend overgaat in een verheerlijkte dimensie, blijft Zijn lichaam, de gemeente, op aarde achter. Vol verwachting en vreugde, hongerig naar de beloofde kracht om echt in beweging te komen. De grote missie is begonnen.

Bijbelteksten over Hemelvaart om te lezen bij bovenstaand artikel.

‘En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap,’ Lucas‬ ‭24:46-52‬ ‭

——

‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.’
‭‭Johannes‬ ‭14:16-19‬ ‭

—-

‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
(..)
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.’
‭‭Johannes‬ ‭16:7, 13-15‬ ‭NBG51‬‬

——

‘En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.
(…)
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
(…)
En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.’
‭‭Handelingen‬ ‭1:4-5, 8-9, 13‬ ‭