Preachers Family

De Bijbel is vrij duidelijk. God heeft een bijzonder middel gekozen om mensen aan Zijn hart te brengen. Dwaasheid noemt de Heilige Geest het bij monde van Paulus. De dwaasheid van prediking. Prediking, het is het Griekse woordje kérugma in de grondtekst van het nieuwe testament. Dit woordje
betekent “proclamatie van een Heraut”. Een heraut was de persoon die decreten afkondigde op het plein van de stad. De regels, wetten en wil van de Koning openbaarde. Vergelijk het maar met de Staatcourant van nu. Wat de heraut zei was vanaf dat moment rechtsgeldig. Zo is prediking ook bedoeld. Een proclamatie en openbaring van de wil en de geheimenissen van God.

‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God’. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. ‘
1 Korinthe 1:18-24