Bovennatuurlijk Weekend!

Thema: Natuurlijk Bovennatuurlijk!

Het thema voor dit weekend, van 26-28 oktober 2018, is Natuurlijk Bovennatuurlijk! Voor Christenen zou, zo geloven wij, het natuurlijk “gewoon” moeten zijn om te leven vanuit het Bovennatuurlijke. Dit weekend gaan we vanuit het Woord en door de kracht van de Heilige Geest geactiveerd worden in een bovennatuurlijke levensstijl.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Kolossenzen 1:17

Het is al voor het derde jaar dat het Bovennatuurlijk weekend plaats zal vinden op de Betteld in Zelhem. Van vrijdagavond tot en met zondagmorgen gaan we met elkaar ontdekking hoe groot de kracht van God die in ons werkzaam is. In ons allemaal. Niet slechts in een enkeling die een roeping heeft als voorganger of leider van een gemeente, maar de kracht van God wil door ons allemaal heen werken. Dat is geen natuurlijke kracht die we van onszelf hebben, maar een bovennatuurlijke kracht die werkzaam is in ons door de Heilige Geest. Vandaar de naam van dit weekend Bovennatuurlijk Weekend.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Efeze 3:20

Het weekend is niet alleen vol van Gods kracht, maar ook is er heel veel ruimte voor ontspanning en vreugde. De vreugde van de Heer is onze kracht. Daarom is er een geweldig programma voor Tieners en Kinderen. Veel tieners en kinderen die al geweest zijn zien ieder jaar weer uit naar dit weekend. Een weekend waarin ze op hun eigen niveau leren en ontdekken wat God door hen heen wil doen, wat Hij ze wil geven. En dat in combinatie met een heerlijk uitdagend programma vol activiteit en creativiteit.

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,’ Efeze 2:4-6

We gaan dit weekend ontdekken wat onze positie is en hoe dat vorm mag krijgen en zichtbaar mag worden op de aarde. Wij zijn in Christus. Wij zijn het lichaam van Christus. De gemeente als geheel, maar ook wij allemaal afzonderlijk zijn delen van Zijn lichaam. En als wij niet de wil van God zichtbaar gaan maken op de aarde dan functioneert in feite het lichaam van Christus niet.

‘Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden (melos=lichaamsdelen).’ 1 Korinthe 12:27

‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. ‘ Mattheüs 6:10b

Iedereen is van harte welkom, los van achtergrond, denominatie of situatie. In dit weekend nemen we je vanuit de basis van het woord mee in de praktijk van liefde en kracht. Een weekend lang op ontdekkingsreis in bovennatuurlijk leven met God. Een leven zoals het bedoeld is.

‘Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.‘ 1 Korinthe 2:9-16

OPEN DE FOLDER
BOEK DIT WEEKEND
Terugblik: Bovennatuurlijk Weekend 2017