Opdragen!

Opdragen van kinderen bij I AM

Opdragen is een goede ‘gewoonte’ die we graag in ere houden. Het is een geweldig mooi besluit van de ouders om hun kindje op te dragen aan God. En daarmee zeg je: ‘ons kind is van U’!

Daar willen wij als gemeente graag omheen staan en ook een stukje verantwoording op ons nemen, door jullie kind te ontvangen in onze familie en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs en geestelijke vorming.

Nog voor een kind zelf de keuze kan maken om zijn of haar leven toe te wijden aan God kunnen de ouders dat al doen. Ze spreken daarmee uit wat hun verlangen en intentie is voor hun kind. Het kind is een geschenk van God, wat ouders ontvangen, maar ook weer als het ware willen teruggeven aan God. Hun kind is uiteindelijk van Hem.

Opdragen komt als zodanig niet voor in de beschrijvingen van het leven in een Nieuw Testamentische gemeente die de Bijbel ons geeft. Het is dus een gewoonte. Maar wel een hele mooie gewoonte. Sterker nog, in de evangeliën van Lukas vinden we dat Jezus zelf werd opgedragen;

‘En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:

Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.

En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. (Lukas 2:22-40)

In het opdragen van Jezus vinden we aan aantal elementen die we ook toepassen tijdens het opdragen van jullie kindje. Daarnaast vinden we inspiratie in hoe Jezus omging met kinderen tijdens zijn verblijf op deze aarde;

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar. (Mattheüs 19:13-15)

Wij geloven met heel ons hart dat de gemeente, die het Lichaam van Christus is, jullie kinderen met dezelfde autoriteit en kracht mag zegenen als Jezus zelf deed. Daarom willen we ook graag jullie kindje opdragen en een belangrijke plaats geven in onze gemeenschap.

Na het opgeven ontvang je nog extra praktische informatie.

1. Profetisch Moment

Ook in het Bijbelgedeelte waar Jezus wordt opgedragen is er een situatie van een profetisch gebed. Hanna en Simeon kwamen over Jezus profeteren (Lukas 2). Zij spraken vanuit de hemel wat Gods plannen waren over het kindje.

Wij geloven dat God ook tijdens het opdragen wil spreken over de dromen en plannen die God over jullie kindje heeft. Wij geloven dat God jullie daar alert op wil maken, zodat je nog meer dan ooit besef wat een kostbaar geschenk God aan jullie heeft toevertrouwd.

‘Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,

hoe machtig groot is hun aantal’. Psalm 139:16&17

2. Gebed voor reiniging onder handoplegging

Tijdens het opdragen van Jezus was er een offer. Dat offer sprak van reiniging. Van een nieuwe start. Van vrij komen van negativiteit uit het verleden. Want een mens is door God gecreëerd in de moederschoot door op een wonderlijke manier de bouwstenen van de vader en moeder en de geslachten daarvoor samen te voegen naar Zijn plan.

Wij geloven echter op grond van het werk van Jezus dat we elke vloek die daarin mee kan komen, vanuit het voorgeslacht, verbroken mag worden over het leven van jullie kindje. En we geloven dat we de zegen, die uit het voorgeslacht komt, ook ten volle mag worden ontvangen en vermenigvuldigt.

Daarom zullen we ook bidden voor gezonde banden, een gezond fundament en bidden we dat alle vloek of negativiteit die op het kindje zou kunnen rusten verbroken zal zijn. En zegenen we jullie kindje, dat het net als Jezus op zal groeien in kracht en wijsheid. Dit doen we met handoplegging (Math 19:15).

‘En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem’ (Lucas 2:40). 

3. Zalving met olie

Wij zalven het kindje met olie. Dat is een symbool van bevestiging op het feit dat jullie je kindje apart hebben gezet voor God. Apart zetten of heiligen noemt de Bijbel dat. En het mooiste is, doordat jullie als gelovige ouders het kindje hebben gekregen, is het zelfs al geheiligd. Nog voor het kindje zelf een keuze kan maken is het al toegewijd aan God. Door het kindje te zalven maken we dat ook symbolisch zichtbaar op de aarde.

‘Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.’ 1 Korintiërs 7:14

De zalfolie die we gebruiken, komt uit de Bijbel. De samenstelling van deze olie zegt ook heel diep iets over wat “het heiligen” van je kindje betekend.

Mirre: Sterven aan jezelf, Het kindje is toegewijd aan God en is niet van jullie.
Kaneel: Aanwezigheid van God, Heilig betekent ook verbonden met Gods Heerlijkheid.
Cassia: Nederigheid. Een symbool van het leven in afhankelijkheid van God.
Kalmoes: De erkenning van Gods recht, ook het recht wat Hij heeft op jullie kindje
Geperste olijfolie: Een verwijzing naar Gethsemane. Het verbond van Jezus. Zijn lijden wat jullie en jullie kindje in de overwinning heeft gebracht.

Het zalven is geen magische handeling, maar een symbool met diepe betekenis. In het Oude Testament, maar ook in de Nieuw Testamentische kerkgeschiedenis is zalfolie altijd een symbool geweest van apart zetten, toewijden van mensen (en voorwerpen) aan God. Het is de uitbeelding van jullie wens dat het kind God toegewijd zal zijn.

‘U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’ (Psalm 23:5). 

Wat verwachten wij van ouders?

Jullie gaan in de gemeente beloven het kindje voor God te heiligen (apart te zetten). En de keuzes die je maakt voor het kind ook daarop af te stemmen. De gemeente is daarbij betrokken als getuige en daarmee ook deel van het leven van jullie kind. Wat voor ons belangrijk is, is dat je echt onderdeel wil zijn van de gemeente. Voor ons is het belangrijk omdat als je je kind opdraagt in de gemeente wij daar eigenlijk ook medeverantwoordelijk voor zijn. Het kind wordt onderdeel van een gemeenschap die bij gaat dragen aan de geestelijke opvoeding en gezondheid van het kind. Daarom is betrokkenheid belangrijk en verwachten wij het kind ook regelmatig tijdens de diensten te zien.

Als je niet betrokken bent of wilt zijn bij de gemeente, dan adviseren wij je om het kind zelf op te dragen aan God. Daarnaast is er bij iedere samenkomst gelegenheid om te laten bidden voor jezelf en je kinderen. Het verschil met opdragen is dan dat je het kind niet echt onderdeel maakt van een gemeente.

We zullen je dit (samengevat) als volgt vragen tijdens de dienst;

“Willen jullie dit kind heiligen, dat is apart zetten, voor God. Daarmee ook een belofte doen dat jullie zullen zorgdragen voor een gezonde geestelijke omgeving en geestelijk voedsel voor je kind?” 

Aanmelden!

Aanmelden voor het opdragen van jullie kind

Meld je aan om je kindje te laten opdragen.