Opdragen!

Opdragen van kinderen bij I AM

Opdragen is een goede ‘gewoonte’ die we graag in ere houden. Het is een geweldig mooi besluit van de ouders om hun kindje op te dragen aan God. En daarmee zeg je: ‘ons kind is van U’!

Daar willen wij als gemeente graag omheen staan en ook een stukje verantwoording op ons nemen, door jullie kind te ontvangen in onze familie en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs en geestelijke vorming.

Nog voor een kind zelf de keuze kan maken om zijn of haar leven toe te wijden aan God kunnen de ouders dat al doen. Ze spreken daarmee uit wat hun verlangen en intentie is voor hun kind. Het kind is een geschenk van God, wat ouders ontvangen, maar ook weer als het ware willen teruggeven aan God. Hun kind is uiteindelijk van Hem.

Opdragen komt als zodanig niet voor in de beschrijvingen van het leven in een Nieuw Testamentische gemeente die de Bijbel ons geeft. Het is dus een gewoonte. Maar wel een hele mooie gewoonte. Sterker nog, in de evangeliën van Lukas vinden we dat Jezus zelf werd opgedragen;

‘En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:

Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.

En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. (Lukas 2:22-40)

In het opdragen van Jezus vinden we aan aantal elementen die we ook toepassen tijdens het opdragen van jullie kindje. Daarnaast vinden we inspiratie in hoe Jezus omging met kinderen tijdens zijn verblijf op deze aarde;

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar. (Mattheüs 19:13-15)

Wij geloven met heel ons hart dat de gemeente, die het Lichaam van Christus is, jullie kinderen met dezelfde autoriteit en kracht mag zegenen als Jezus zelf deed. Daarom willen we ook graag jullie kindje opdragen en een belangrijke plaats geven in onze gemeenschap.

Na het opgeven ontvang je nog extra praktische informatie.

1. Profetisch Moment

Ook in het Bijbelgedeelte waar Jezus wordt opgedragen is er een situatie van een profetisch gebed. Hanna en Simeon kwamen over Jezus profeteren (Lukas 2). Zij spraken vanuit de hemel wat Gods plannen waren over het kindje.

Wij geloven dat God ook tijdens het opdragen wil spreken over de dromen en plannen die God over jullie kindje heeft. Wij geloven dat God jullie daar alert op wil maken, zodat je nog meer dan ooit besef wat een kostbaar geschenk God aan jullie heeft toevertrouwd.

‘Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,

hoe machtig groot is hun aantal’. Psalm 139:16&17

2. Gebed voor reiniging onder handoplegging

Tijdens het opdragen van Jezus was er een offer. Dat offer sprak van reiniging. Van een nieuwe start. Van vrij komen van negativiteit uit het verleden. Want een mens is door God gecreëerd in de moederschoot door op een wonderlijke manier de bouwstenen van de vader en moeder en de geslachten daarvoor samen te voegen naar Zijn plan.

Wij geloven echter op grond van het werk van Jezus dat we elke vloek die daarin mee kan komen, vanuit het voorgeslacht, verbroken mag worden over het leven van jullie kindje. En we geloven dat we de zegen, die uit het voorgeslacht komt, ook ten volle mag