I AM FREE

IK BEN VRIJ – vrij van schuld, schaamte en angst.

Jezus kwam naar deze wereld om ons (weer) vrij te maken.

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Galaten 5:1

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Niet langer zijn wij slaven, weeskinderen of vrienden van God, maar we zijn zonen en dochters geworden! We zijn waarlijk vrij, we zijn kinderen van de Vader. Een Vader die weet dat wij niet volmaakt zijn, maar ons alle vrijheid geeft om onszelf met vallen en opstaan te ontwikkelen.

De vrijheid die God ons geeft, wordt door de maatschappij en ook in kerken vaak aangevallen. Veel vrijheid wordt beperkt en afgenomen onder de noemer van liefde, veiligheid en vrede. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk, echte liefde, vrede en veiligheid kunnen alleen maar ontstaan in een omgeving van veiligheid en vrijheid. Zonder risico’s die in een vrije omgeving zijn, zullen we ons nooit gezond ontwikkelen. Je zal nooit je gaven, talenten en zalving gaan ontdekken als je niet de vrijheid hebt om te bewegen in een veilige omgeving waarin je fouten mag maken. De grote vijand van vrijheid is controle en angst.

Het concept van God is altijd al een balans geweest tussen vrijheid en veiligheid. Helemaal aan het begin van de mensheid maakte God een tuin. Je kan dit lezen in Genesis 2:8-17. Een tuin die volkomen veilig, beschermd, vol van voorzieningen en overvloed was gemaakt om de mensen gelukkig te maken. Maar in die veilige tuin was ook een risico. Er was een optie om een fout te maken door te eten van een boom die dood voortbracht. Het is juist de mogelijkheid om keuzes te maken die maakt dat we werkelijk lief kunnen hebben, werkelijk vrij kunnen zijn en ons ook echt kunnen ontwikkelen.

Vrijheid is niet de afwezigheid van risico. Vrijheid is niet de afwezigheid van regels of afspraken. Vrijheid is niet dat je alles kan doen wat jij wil. Echte vrijheid is dat je leert keuzes te maken die jou en anderen zegenen.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Galaten 5:13-14

Wat zegt deze kernwaarde I AM als gemeenschap.

´Een cultuur van vrijheid die wordt ‘begrensd’ (de wet van de vrijheid) door liefde en relatie is de krachtigste structuur voor groei en ontwikkeling.’
Galaten herinnert ons eraan dat hoewel we niet onder de wet zijn (m.a.w. aan allerlei regels moeten voldoen), we nog steeds de verantwoordelijkheid hebben om lief te hebben. In vers 13 zegt Paulus: ” Gebruik uw vrijheid alleen niet als een gelegenheid voor het vlees, maar dien elkaar door liefde”. Dit is de kern van onze vrijheid: dat terwijl we vrij zijn, onze vrijheid het beste tot uitdrukking komt door elkaar in liefde te dienen.

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (HSV) Galaten 5:13

Verdraag elkaar uit liefde
In Romeinen 14 spreekt Paulus over het respecteren van elkaars beslissingen en geen struikelblok voor elkaar zijn. Hier gaat het om de Joden met hun spijswetten (in de wet van Mozes mogen zij geen onrein vlees eten) en de niet-Joden voor wie het geloof in de Messias (Jezus) nu “opeens” ook beschikbaar is. Zij kennen en hebben de spijswetten niet en mogen onrein vlees wèl eten. Dit gaf verwarring en onderlinge strijd.

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. (HSV) Romeinen 14:13

Ook vandaag de dag hoeven en zullen we het niet in alles met elkaar eens zijn, maar dan gaat het erom of we elkaar accepteren. Met andere woorden, als iemand van wie ik hou niet iets doet waarvan ik denk dat het wel toegestaan is, doe ik dat specifieke ding om hen heen niet. Ik kies ervoor om die persoon te eren en van hem te houden in zijn beslissingen.

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (HSV)
Johannes 13:35

Jezus zei dat we gekend zouden zijn door onze liefde voor elkaar (Johannes 13:35). Dit betekent dat we onszelf opzij zetten en elkaar vóór onszelf stellen. Dit kan frustrerend zijn, vooral als iemand niet in vrijheid en eer leeft, maar het toont de wereld onze vrijheid wanneer we ervoor kunnen kiezen om elkaar te eren en lief te hebben ondanks onze verschillen.

Als we dat doen, elkaar eren en liefhebben, creëren we met elkaar een krachtige cultuur. En in die cultuur van liefde en eer wordt vrijheid een structuur waarin iedereen zich kan ontwikkelen en tot bloei kan komen. Dan wordt vrijheid de verantwoordelijkheid om liefde te betonen aan jezelf en aan anderen. Lees in onderstaande tekst ook hoe het Woord van God gehoorzaamheid, eer, liefde, ontzag voor God en vrijheid met elkaar verbindt.

als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief, vrees God; eer de koning.
1 Petrus 2:16-17

Blogs: I AM FREE