Wie ben jij? … Wat is je identiteit?  

Djurre 5 januari, 2023

Wie ben ik? Ik ben uniek gemaakt door God en ik ben christen.  Maar wat is mijn identiteit en wat bepaalt mijn identiteit. Waar haal ik mijn waarde uit?

Je Naam
Als iemand je vraagt om je voor te stellen, dan begin je altijd met je naam. Je naam staat voor wie je bent en uit welke familie je komt. Dit wordt al bij je geboorte vastgelegd. Je hoeft er niets voor te doen. In het Koninkrijk van God is het net zo. We worden opnieuw geboren als christen. Dat is een geestelijke, maar oh zo echte geboorte1. We dragen dan de naam van Christus2. Onze medegelovigen zijn familie3. We hebben allemaal dezelfde Vader4.

Je Nationaliteit

Ook onze nationaliteit wordt vastgelegd. Je bent ‘Nederlander, Belg, Italiaanse’. Onze identiteit en nationaliteit wordt vastgelegd bij de burgerlijke stand. Je BSN nr en je paspoort/identiteitsbewijs is je bewijs. In het Koninkrijk van God wordt je identiteit, je naam ook vastgelegd. Je bent een burger5 van het Koninkrijk van de hemel. Het wordt vastgelegd in het ‘Boek des Levens’6. De inwoning van de Heilige Geest, die als Gift aan ons wordt gegeven, is het bewijs7.

Je Identiteit door kennis, opleiding en ervaring.
Er is ook een identiteit, iets wat jou uniek maakt, in je opgedane kennis en ervaring, die vaak wordt vastgelegd in een diploma, gehaald examen en/of registratie. Dat kan dan je beroep of taak worden. Ik ben bakker, ondernemer, voorganger, kunstenaar, arts, receptionist etc. Deze naam geeft iets aan van je kunnen, waar je goed in bent. De erkenning in de maatschappij is hierbij van belang. Door het uitoefenen van je beroep krijg je erkenning en herkenning. Ook in het Koninkrijk is dit van toepassing. Paulus omschrijft het als een onderdeel van een lichaam8. Elders wordt het omschreven als een steen in een bouwwerk9 of een deel van een tempel, waar de Heilige Geest in woont10.

Onze unieke plek wordt hierbij ook gevormd door kennis en ervaring, gestuurd door de Heilige Geest, die iedereen uniek aanstuurt11. Het is een uitdaging om deze plek te ontdekken en daarin te groeien door geloof.

We herkennen en erkennen deze posities en zeggen dan: ‘hij/zij is een apostel12, een herder, een evangelist, een leraar, een profeet, een helper,  een voorganger, oudste, organisator of bestuurder, zanger, aanbidder, etc. etc.

We krijgen steeds meer gezag en mandaat in het gebied waarin we door ons geloof ons hebben ontwikkeld. We hebben door onze relatie met God en door de Heilige Geest geleid gezag  in de Geestelijke wereld en via deze wereld in onze zichtbare materiële wereld omdat deze 2 werelden elkaar beïnvloeden en met elkaar verbonden zijn13. De gaven van de Heilige Geest helpen ons daarbij14.

Er zijn opleidingen, scholingen en trainingen die ons helpen te groeien in kennis en wijsheid15. De basis blijft de relatie met God zelf, met Christus16 en de inwoning van de Heilige Geest door geloof.

Je unieke karakter, deels bepaald door de genen van je ouders en deels door je opvoeding en wat je hebt meegemaakt. Zij zijn onderdeel van je identiteit.
We zeggen van iemand ‘Hij is zo rustig, hij lijkt op zijn moeder, of zij is zo temperamentvol, zij lijkt op haar vader. Of hij is intelligent, creatief, ondernemend, chaotisch etc. Deze karaktereigenschappen zeggen iets over het innerlijk van iemand. Ze maken je uniek. Zoals jij is er maar één. Door opnieuw geboren te worden als kind van God en door de inwoning van de Heilige Geest ontvangen en ontwikkelen we Zijn karaktereigenschappen. Wij lijken steeds meer op Christus17, maar toch blijven we onze unieke eigenschappen houden. De combinatie van ons karakter en de ontwikkeling van deze vrucht van de Geest18 maakt ons tot een prachtige unieke persoon.

Dus wie ben jij?

Je bent een unieke persoon in het Koninkrijk van God, in zijn familie en je hoort er helemaal bij met al je karaktereigenschappen, je zijn en kunnen. Je hebt een unieke plaats in zijn rijk, zijn familie, zijn lichaam, zijn bouwwerk, zijn tempel. Je naam staat in zijn boek des levens en je hebt de Heilige Geest als bevestiging ontvangen. Je bent super uniek.

Bronvermelding:
1.Joh 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Titus 3:5 Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

2.Openb 22:4 Zij zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan.

3. 1 Joh 3:1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook

4.Efez 4:6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

5. Efez 2: 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,

6. Filip 4:3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wiens namen staan in het boek des levens.

7. Efez 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoud, hebt gehoord; in Hem bent u, toen u gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

8. 1 Cor 12: 27 U nu bent het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

9.1 Cor 3: 9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijn jullie.

10.1 Cor 3: 16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont?

11.1 Cor 12: 4-6 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

12.2 Tim 1:11 En ík ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar.

13.Efez 3:10 opdat nu door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

14.1 Cor 12:8Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens