Bemoedigingen uit ‘bidden voor de ondernemers’

We hebben vandaag live gebeden voor ondernemers. Dit in verband met de “coronacrises” die ondernemers voor uitdagingen stelt.
Vanuit dit gebed kwamen er diverse bemoedigende bijbelverzen, we hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Jer 29:13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Jes 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Rom 8: 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Jes 12:2-3: Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

Jer 17:7  gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Psalm 138: 7, 8: Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Spreuken 3: 5-7 Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.

Rom 8: 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Joh 10: 10: de dief komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. .is gekomen om leven te geven en leven in overvloed.

Psalm 16:7- 9 Ik loof de Heere, die mij raad heeft gegeven; zelf ’s nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Mat 6: 28-34: En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;  en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.  Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden , kleingelovigen?  Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?  Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.   Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.  Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Nehemia 8: 11b Wees niet bedroefd want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht

Habakuk 3: 17-19 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –  ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.  De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen , die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

(Hand 7:11 – 13, er was hongersnood maar Jozef werd herkend en zo kreeg zijn familie te eten. Jezus is het typebeeld van Jozef, herken Jezus en krijg te eten)

Bekijk en luister de uitzending!